Wat zijn chakras?
Chakra is een term uit de yogaleer waarmee gerefereerd wordt aan energiecentra. Deze centra zijn immaterieel - niet te vinden met zelfs de meest grondige sectie, niet zichtbaar op röntgenfoto's of CAT-scans. Volgens sceptici zijn ze dan ook volstrekt denkbeeldig. Gelukkig hoeven we daarover hier niet te beslissen, want voor het doel van deze website maakt het niet uit of chakra's al dan niet bestaan, omdat ze alleen dienen als symbolen van bepaalde niveaus van bewustzijn. Dus hierover kunnen we het eens zijn: binnen het systeem van deze manier van kijken bestaan ze. Het voordeel van het werken met symbolen is, dat ze geladen kunnen worden met een grote hoeveelheid samenhangende informatie, waarna er aan dat samenstel van informatie gerefereerd kan worden, simpelweg door te refereren aan het symbool, hier dus de betreffende chakra.

Chakra's als betekenishouders
Zie ter verduidelijking hoe in de astrologie bepaalde sterrrenbeelden staan voor een heel scala aan aspecten. Of aardser, hoe de namen van sommige steden door ons ervaren worden, beladen met een rijkdom aan positieve en negatieve associaties: 'New York' staat voor hectiek en ambitie, uitdaging en kicks, maar ook macht en uitbuiting, de corporate jungle; 'Parijs' staat voor joie de vivre, elegance, culturele rijkdom, het goede leven, maar ook decadentie en arrogantie; 'Amsterdam' staat voor vrijheid, kosmopolitisch bewustzijn, maar ook verloedering, de zelfkant. Op dezelfde manier worden in het hier geïntroduceerde systeem de chakra's opgeladen met een reeks samenhangende associaties, waardoor op compacte wijze gerefereerd kan worden aan een complex van driften, waarden, opvattingen, talenten, ambities en levenshoudingen die samen een aspect van het leiderschap bepalen.
       Daarnaast wordt gekeken naar de balans tussen de verschillende chakra's: zijn ze allemaal ongeveer even sterk, of zijn er een paar die domineren? Zijn er sleepers die echte zelfverwerkelijking ophouden? En als een bepaalde chakra, een bepaald aspect van de persoonlijkheid heel krachtig is, is de ontwikkeling ervan wenselijk of onwenselijk, constructief of destructief, helend of ziekmakend?
       Als we van een onderwerp een compleet beeld willen krijgen, in al zijn aspecten, helpt het ons vaak om die aspecten te onderscheiden en te benoemen. Bij organisaties doen we dat bijvoorbeeld middels de Balanced Score Card. Bij mensen doen we dat met de tekens van de dierenriem, met Myers-Briggs typologie, met het enneagram, en met al die verschillende personality-type sets die er in omloop zijn. Bij leiderschap gaat het in mijn ogen vooral om niveaus van bewustzijn. Die te onderscheiden helpt om te zien waar je zelf ongeveer staat - en waar je zou kunnen komen. De verlichte leider presenteert een systeem om aspecten van de eigen persoonlijkheid en die van anderen, en daarmee aspecten van leiderschap, te duiden in termen van een stelsel dat voortbouwt op het chakra-stelsel uit de yogaleer met zijn zeven energiekernen: de Chakra's van Leiderschap.

Waarom chakra's
Waarom heb ik het beeld van de chakra's gebruikt, en niet bijvoorbeeld een aantal sterren, zuilen, of opeenvolgende lagen, zoals bijvoorbeeld Richard Barrett doet met zijn Seven Levels of Corporate Consciousness? De reden daarvoor is, dat ik als jongmens en ook later jaren in het Oosten heb doorgebracht en daar met yoga en het chakrastelsel in contact kwam, en dat ik later, toen ik over het thema Verlicht Leiderschap begon na te denken, meteen zag hoe prachtig de chakra's kunnen dienen als symbolen voor de onderscheiden bewustzijnslagen - temeer daar ze dat in de yogafilosofie ook al doen.
       Daarbij laat ik me leiden door alles wat ik in India en elders over dit onderwerp heb geleerd, dankbaar gebruik makend van wat meesters als Yesudian, Yogananda, Satchidananda en vele anderen over chakra's hebben geschreven. Verder put ik uit het werk van Abraham Maslow, Richard Barrett en verschillende andere auteurs die gewerkt hebben met systemen ter duiding van verschillende niveaus van bewustzijn.
       Ik bied dit systeem aan in het volle besef van zijn beperkingen, in grote nederigheid, met als enige doel een systeem aan te reiken dat kan helpen om het denken over leiderschap - en de eigen persoonlijkheid in het algemeen - te verhelderen, en door die verheldering naar een hoger plan te trekken.

Peter ten Hoopen